03

jul

Javni razpis za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper


Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor Igor Hrvatin, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami) ter ostale relevantne zakonodaje, ki ureja tovrstno področje, objavlja naslednji JAVNI RAZPIS za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper.

Številka: JZZŠ MOK 156/2018/RZ-2

 

Z javnim razpisom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 865/2, k.o. Ankaran - 2594, v izmeri 24.000 m2, v lasti Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper z pravico graditi skladno z prostorskim aktom. Širše gledano gre za območje med morsko obalo na zahodni strani, Jadransko cesto kot glavno dovozno cesto za območje Ankarana na severni strani, cesto Koper – Sermin – Jadranska cesta na vzhodni strani in reko Rižano na južni strani. Sama parcela št. 865/2 k.o. Ankaran je odmaknjena od ceste Koper – Srmin – Jadranska cesta na vzhodni strani, JV vogal parcele je v smeri izvedenega krožišča na tej cesti. Z vzhodnim delom južne meje se približa stanovanjsko – poslovnemu objektu na tej lokaciji. Neposredno ob parceli so na vzhodni strani in severni strani neurejene – proste površine, na južni strani in zahodni strani pa so odprte skladiščne površine Luke Koper. Imetnik stavbne pravice bo moral pristopiti k izdelavi ustrezne dokumentacije, pridobiti potrebna upravna dovoljenja ter gradnjo izvesti skladno z veljavno zakonodajo. Izbrani ponudnik bo moral z lastnimi sredstvi usposobiti objekt in okolico.

Stavbna pravica se po tem javnem razpisu dodeli za 40 let. Nepremičnino, ki je predmet tega poziva prevzame imetnik v posest po izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti pogodbe, predvidoma v roku 15 dni od podpisa pogodbe.

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko kadarkoli ustavi postopek podelitve stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive in potrebne stroške v postopku javnega poziva.

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v prostorih Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, dne 24.07.2018 ob 10.00 uri, na naslovu Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper.

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

 
Proložene datoteke:


Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
NA VRH