O zavodu

Zavod je samostojna pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo Zakona o zavodih ( Uradni list RS št. 12/91, 8/96) , Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) statut in drugi predpisi.Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (Uradne objave, št.33/03) kot:

 • zavod za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa in mladine z namenom izvajanja nacionalnega in občinskega programa na območju Mestne občine Koper;
 • zavod za upravljanje z objekti, ki so na podlagi sklepa o določitvi javnih športnih in objektov za mladino občinskega pomena v Mestni občini Koper določeni kot javni športni objekti občinskega pomena v lasti ustanovitelja.

Zavod lahko s soglasjem ustanovitelja - soglasje poda župan - opravlja še sledeče:

 • strokovne in druge naloge za neprofitne športne organizacije, ki imajo sedež na območju Mestne občine Koper;
 • upravlja proti plačilu z drugim premičnim in nepremičnim premoženjem, ki ni last ustanovitelja, je pa povezano s športom na podlagi konkretnega dogovora;
 • upravlja proti plačilu z drugimi športnimi objekti na območju Mestne občine Koper, katerih lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževanja;
 • lastno promocijsko dejavnost;
 • druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost zavoda.

Zavod je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru s sklepom št. Srg 2003/01362 z dne 19.12.2003

Naziv zavoda                 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper
Ente Pubblico per lo Sport e la gioventu del Comune città di Capodistria

Skrajšan naziv zavoda   Zavod za šport Koper
Ente per lo Sport Capodistria

Sedež zavoda    Cesta Zore Perello – Godina 3, Koper
Strada Zore Perello – Godina 3, Capodistria


Zavod ima v upravljanju:

 • ŠRC Bonifika z igrišči, drugimi zemljišči in objekti ter pripadajočo opremo,
 • glavno in pomožni nogometni igrišči v Dekanih s tribuno ter lokostrelskim poligonom in spremljajočimi objekti,
 • letno kopališče Žusterna, akvatorij, olimpijski bazen, naprave in drugo infrastrukturo, vse na parceli Št. 6530 k.k. Semedela
 • balinarsko dvorano Žusterna.

Premoženje zavoda je last ustanoviteljice. Zavod ima pravice upravljanja s premoženjem, ki ga je pridobil za začetek dela od ustanoviteljice in pravico razpolaganja s sredstvi za delo zavoda. Zavod je dolžan poslovati po načelu dobrega gospodarja in je za upravljanje s premoženjem na podlagi zakona odgovoren ustanovitelju.

Zavod kot pravna oseba nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja do višine sredstev, s katerimi razpolaga. Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice v imenu katere poda soglasje občinski svet.

Organi zavoda

Svet zavoda ima 6 članov:

 • 4 predstavnike ustanovitelja, ki so bili imenovani s strani Občinskega sveta MO Koper
 • 1 predstavnika delavcev zavoda
 • 1 predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper  

Mandat članov traja 4 leta in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni oz. imenovani.Pristojnosti sveta zavoda so določene v statutu zavoda.

 

direktor zavoda


Zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil, ki jih ima po zakonu, odloku o ustanovitvi javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper in določilih statuta zavoda. Direktor zavoda Igor Hrvatin je bil imenovan na 6. izredni seji sveta zavoda za mandatno obdobje štirih let.


Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
Pravno obvestilo  Avtorji: Emigma
NA VRH